سایت کاربر

تاثیر ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی بر کارکنان

مقاله بررسی نقش ویژگی های شغلی بر ارتقاء تعهد سازمانی …
https://www.civilica.com/Paper-ISCCONF01-ISCCONF01_068=بررسی-نقش-ویژگی…
نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف…

آثار ساختار سازمانی و ویژگی های شغل بر رضایت شغلی و …
ensani.ir/fa/…/آثار-ساختار-سازمانی-و-ویژگی-های-شغل-بر-رضایت-شغلی-و-تعهد-سازما…

تاثير ويژگي هاي فردي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني … – …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=200751

آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد …
mri.modares.ac.ir/article-19-10577-fa.html
اغلب سازمان‌ها برای هدایت و اثر بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و نیز اطمینان از اثربخشی وسایل دستیابی به هدف‌های سازمان، از مجموعه متنوعی از سازوکارهای کنترل …

آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد …
mri-old.modares.ac.ir/article_16286.html
یافته‌های پژوهش حاکی از این است که در میان متغیرهای ساختار سازمانی، رسمیت مهم‌ترین عامل … نشان داد که رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.

تأثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد …
jas.ui.ac.ir/article_18348.html

نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی‌های شغلی و …
https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4088.html
جامعه‌ آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان (اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری) دانشگاه … از پرسشنامه‌های ویژگیهای شغلی سیمز، اسزیلاگی و کلر، تعهد سازمانی آلن و مایر و …

پایان نامه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-رابطه-ویژگی-های-شغلی-و-شخصیتی-با-میزان-…

نقش ویژگی‌های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد‌ سازمانی در …
edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_536588.html
هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه‌ی بین ویژگی‌های شغل با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان …

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی …
jmte.riau.ac.ir/article_1228.html

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی در …
tkj.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=719&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1…

تعهد سازمانی – نمایشگر دسته ای مطالب
iraninsurance.ir/p311/-/asset_publisher/vJIx0rkKM7KP/…/تعهد…1/pop_up?_…

و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎ – مدیریت بهره وری
jpm.iaut.ac.ir/article_530972_e3c83a1cb24afd99959c5945c13d2197.pdf

تبیین نقش ویژگی‌های محیط شغلی و ساختار سازمانی مدارس بر …
journals.uma.ac.ir/article_195.html

مقاله نظریه های تعهد سازمانی و تاثیر آن در عملکرد شغلی
cofenetyas.ir/مقاله-نظریه-های-تعهد-سازمانی-و-تاثیر-آن/

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها – پرتال جامع …
https://razavi.ir/portal/home/?news/176127/179386/180594/

ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان …
https://smms.basu.ac.ir/article_1326.html

چکیده – پلیس
journals.police.ir/article_18295_1af0aaa8a94fb4c5b0123a1a7d20eaa4.pdf

ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در
journals.sbmu.ac.ir/en-be/article/download/14242/10887

پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی …
enfile.carteland.ir/farsifile/3824/html
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ –

بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم‌گیری بر تعهد و رضایت …
jcoc.sbu.ac.ir/article/view/9601
(1387). نقش و تاثیر مدل ویژگی‌های شغلی روی رضایت شغلی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو … نقش كيفيت زندگي كاري در تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم انتظامي.

بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان – …
tumsworkshop.ir/بررسی-رابطه-ویژگی-های-شغلی-با-تعهد-سازم/

تاثیر تناسب فرد- شغل و فرد- سازمان بر تعهد سازمانی …
iieshrm.ir/article-1-347-fa.pdf

تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی …
jiu.ir/article-1-247-fa.pdf

پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی …
install.javooneirani.ir/پرسشنامه-بررسی-رابطه-ویژگی-های-شغلی-با/
پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان … به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت …

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی – …
https://www.researchgate.net/…/brrsy-rabth-byn-wyzhgy-hay-shkhsyty-w-thd-sazman…

ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻬ – مطالعات منابع …
www.jhrs.ir/article_65710_607c364e58c538331d60592c5dcf7816.pdf
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ –

اثر مستقیم و غیرمستقیم خودارزشیابی‌های محوری بر خشنودی …
bjcp.ir/article-1-24-fa.html
… و تعهد سازمانی و نیز نقش واسطه‌ای متغیرهای ادراک از ویژگی‌های شغل، توانمندسازی … تعداد 294 نفر (278 مرد، 16 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب-منطقه .

بررسی رابطه تعهد سازمانی با ویژگی‌های جمعیت شناختی در …
jorar.ir/browse.php?a_id=137&sid=1&slc_lang=fa

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر