سایت کاربر

1. چرا با وجود توسعه و گسترش رسانه های تصویری و رایانه ای ، جامعه همچنان به رسانه رادیونیاز دارد؟

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان
sspp.iranjournals.ir/article_2477.html

توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی
ensani.ir/fa/article/download/132362

ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ensani.ir/fa/article/download/351316

بررسی جایگاه حقوق رسانه ها در برنامه ی توسعه ی ایران
rdch.ir/article-1-138-fa.pdf
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ –

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
cr.iribresearch.ir/article_15306_27fb12cfe68765daf4ecb47aa6dc49a5.pdf

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر